ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Lightning Bolts

זטא טוק: חגורות ברקים     

חשמל סטאטי באטמוספירה לא יגבר במשך התקרבותו של כוכב השביט הענקי, וגם לא לאחר מכן, אבל בזמן המעבר ברק ייראה כמעט קבוע במספר מקומות. בני האדם בקיאים במעגל, היכן ששני קטבים או נקודות מתחברים לחשמל, סוחבים זרם חשמלי, ולפתע האויר ביניהם מתמלא בניצוץ קטן- זאפ. זה מה, כמובן, מה שגורם לברק במקום הראשון, הפצה לא אחידה של חשמל בין מוליכים טבעיים, בין הצטברות בעננים ופני מי התהום שמתחת לכדוה"א. מה מאפשר לברק למצוא את נתיבו? הוא משתמש בנתיב המובן קמעה הנוצר ע"י חלקיקים תת-אטומיים, גלים חשמליים או משהו דומה לזה, שלא נמדדו עדיין ע"י מדעני האנוש של כדוה"א. הם באים מכל שדה מחושמל מאוד, ונגיעתם במעגל היא עתה אפשרית.

הנתיב בין כדוה"א לבין אחיו החולף, כוכב השביט הענקי הידוע בתור הכוכב השנים-עשר, יהיה כה מחושמל במספר נקודות, וזה מפני ששכבת האטמוספירה העליונה תהיה בתנועה, מופגזת ע"י זנב כוכב השביט, וכך חשמל סטאטי יצטבר. זה היה מזיק לכדוה"א אם החשמל הסטאטי היה מצטבר על הכוכב השנים-עשר החולף, מפלצת בהשוואה לכדוה"א, אבל ההיפך הוא המקרה. החשמל הסטאטי נע מכדוה"א לאחיו, וגורם למפגני ברקים מהממים באטמוספירה העליונה שלו. מפני שהכוכב הזה בעיקרו כוכב מים, זה לעיתים רחוקות מהווה סכנה לתושבים. התקופה שבה חשמל סטאטי יכול לעבור היא קצרה, מספר שעות, ומתרחשת כשתושבי כדוה"א, בעיקרם, נלחמים על חייהם, כך שהם בקושי שמים לב. כיצד ברק עובר כמה 14 מיליון מיילים לרוחב החלל? הוא לא, לא בצורה הזאת. בחלל, מבלי שיהיו אדי מים וחלקיקים אחרים כדי לבצע עימם אינטראקציה, אין שחרור ספונטני של אור וחום, אין ניצוץ או קולות פיצפוץ, רק המעבר של חלקיקים חשמליים בכל הרכיבים התת-אטומיים המגוונים המהווים יחד זרם חשמלי.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם